Rasprave su jedan od vodećih hrvatskih jezikoslovnih časopisa koji objavljuje znanstvene, pregledne i stručne radove iz područja jezikoslovne kroatistike, slavistike i opće lingvistike. Rasprave su otvorene širokomu krugu znanstvenika koji se bave proučavanjem hrvatskoga jezika i jezikoslovljem uopće.


Rasprave objavljuju radove koji se temelje na jasno definiranom teorijskom okviru s precizno razrađenom metodologijom kojom se analizira jezična građa ili problematizira određena jezikoslovna tema. Posebna se pozornost pridaje objavljivanju prikaza, osvrta i ocjena recentnih domaćih i inozemnih knjiga iz područja jezikoslovne kroatistike, slavistike i opće lingvistike.Časopis se navodi u međunarodnim bazama Linguistics Abstracts Online, MLA International Bibliography, Linguistic Bibliography Online, LLBA Linguistics and Language Behaviour Abstracts, Bibliography of Linguistic Literature, FRANCIS: Institut de l’Information Scientifique et Technique, ERIH, DOAJ, Scopus.


Svi objavljeni brojevi Rasprava dostupni su na ovim mrežnim stranicama kao i na mrežnim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje te na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske – Hrčak.

 • Od živoga do neživoga (genitivno-akuzativni sinkretizam u jedninskoj paradigmi imenica muškoga roda koje označuju što neživo)

  U radu će se pokušati opisati semantički parametri koji uvjetuju genitivno-akuzativni sinkretizam u sklonidbi imenica muškoga roda u suvremenome hrvatskom jeziku koje označuju što neživo. Opis ...

  pročitaj višepreuzmi pdf
 • Vokalizam i akcentuacija govora Lovreća

  U radu se na osnovi dostupne literature i istraživanja na terenu iznosi opis vokalizma u govoru Lovreća. Nastoji se dopuniti postojeći opis te ukazati na moguće promjene koje su se dogodile od pos...

  pročitaj višepreuzmi pdf
 • Doprinijeti ili pridonijeti – korak k istini

  U radu se razmatra značenje glagola doprinijeti/pridonijeti te se na temelju potvrda razrješava dvojba koji je lik pravilni....

  pročitaj višepreuzmi pdf
 • Geometrija obilježja i palatalizacija

  U članku se istražuje palatalizacija u poljskome, hrvatskome i engleskome jeziku u okviru geometrije obilježja. Raspravlja se o tome kako palatalizaciju možemo pojmiti kao širenje obilježja mjes...

  pročitaj višepreuzmi pdf
 • Fonološke značajke današnjega govora Kastva

  U radu se na temelju vlastitoga terenskog istraživanja i ranije literature daje opis samoglasničkih, suglasničkih i naglasnih jezičnih značajki kastavskoga govora, koji pripada ekavskomu dijalekt...

  pročitaj višepreuzmi pdf
 • Nazivlje bežičnih računalnih mreža

  Budući da sve veći broj korisnika računalnih mreža zahtijeva pokretljivost, odnosno mogućnost povezivanja i pristupa mrežnim uslugama s više različitih mjesta, a u nekim je slučajevima izgrad...

  pročitaj višepreuzmi pdf
 • Imenički tvorbeni modeli u djelu Blaža Tadijanovića Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761.)

  U radu se posebno upozorava na tipove tvorba koji su neobični zbog značenja koje ima tvorenica ili na gradnju neuobičajenih novotvorba prema postojećim modelima. Analizirani se primjeri uspoređuj...

  pročitaj višepreuzmi pdf
 • Ne samo... nego/već (i) ustrojstva

  U ovome radu pokazuje se da udvojeni veznik ne samo… nego/već (i) povezuje ustrojstva na svim razinama: na razini nižoj od rečenične (povezujući istovrsne rečenične dijelove i njihove skupine...

  pročitaj višepreuzmi pdf

Obavijesti

 

Obavijest autorima zainteresiranim za suradnju

Uredništvo Rasprava obavještava autore zainteresirane za objavljivanje članaka ili prikaza u novome broju (41/2015.) časopisa da se prilozi primaju na adresu rasprave@ihjj.hr. Uredništvo podsjeća da je časopis usmjeren prije svega na teme iz jezikoslovne kroatistike, slavistike i opće lingvistike, ali je otvoren i za radove koji ob...